Spar brændstof og nedsæt CO2!

 med en løsning fra GPS location får du:

 

 - hurtigt overblik over kørselsadfærd, holdetid og køretid mv.

 - kvalitetssikring af arbejdopgaver og ressourcer

 - og meget mere!

Generelle vilkår for GPS Positioneringsaftale


Denne GPS data aftale er indgået mellem GPS Location ApS (GPSL) som er ejer og operatør af www.gpslocation.com og Kunden.

1.1 Beskrivelse af systemet
GPS Locations webbaserede løsning består af en GPS - GSM enhed der modtager positioner og sender disse positioner og alarmer eller hændelser. Kunden kan selv efter aftales indgåelse, via et login til portalen, få adgang til sine objekter. Objekterne vises på et kort og Kunden kan generere rapporter og logs mv.

 

1.2 Aftalens omfang
Aftalen gælder for de kunder som har fået installeret og konfigureret en GPS - GSM enhed. Tjenesten begynder når køretøjet er registeret på portalen www.gpslocation.com og Kunden har modtaget sine login detaljer.

Aftalen omfatter ikke installation/montering af udstyr.

 

2. Aftalens parter og brug af udstyret
GPS data aftalen er indgået mellem GPSL og den person eller det firma som har ønsket at blive kunde. Aftalen kan ikke overdrages, lejes eller lånes ud uden GPSL's skriftlige samtykke.
Aftalen gælder for Danmark og de lande, som teleoperatøren er
repræsenteret igennem via "roaming" aftaler. I de tilfælde, hvor objekter befinder sig udenfor Danmark i mere end 10% af tiden på årsbasis, har GPSL ret til at fakturere Kunden for "roaming" udgifter, dvs. trafik fra udlandet,med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

3. Aftalens varighed - opsigelse/ophør
Positioneringsaftalen gælder i aftaleperioden og fornyes automatisk med forudbetaling for ny periode, dersom aftalen ikke er sagt op
skriftligt fra en af parternes side inden 6 måneder før udløb.
Begge parter kan hæve aftalen med 6 måneders skriftlig varsel.
Manglende betaling regnes altid som en væsentlig misligholdelse. Ved manglende betaling vil GPSL data aftalen blive lukket.

 

4. SIM kort
I de tilfælde hvor GPSL står som juridisk ejer af SIM kort, så må dette ikke bruges til andre formål end til GPS enheden. Misbrug af SIM kort fører automatisk til opsigelse af aftale, og Kunden faktureres for alle omkostninger relateret til misbruget.
Ved opsigelse af GPS data tjenesten er Kunden forpligtet til straks at
returnere SIM kort til GPSL, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

 

5. Dækningsområde
GSM/GPRS dækning er givet af de til enhver tid gældende aftaler som er indgået med teleleverandørerne, som benyttes til tjenesten.
Dækningsområder kan oplyses ved forespørgsel.

6. Prisændringer
Aftalen faktureres efter de til enhver tid gældende priser. GPSL har ret til at justere prisen ved fornyelse af aftalen. Ved en stigning af offentlige afgifter og lignende har GPSL ret til at hæve prisen i aftaleperioden.

 

7. GPSL portal løsning.
GPSL positioneringssystemet inkluderer en webbaseret løsning med følgende funktioner:

 

7.1 Hvis kunden har valgt en GPSL løsning gælder følgende:
Positioneringssystemet inkluderer en webbaseret løsning med følgende funktioner:

 

7.1.0 Internet adgang
Kunde login på via GPSL hjemmeside, hvor hver kunde får tildelt eget Bruger ID og brugernavn og password.
a) Positionering på kort med nutids hastighed, retning etc.
b) Historisk data log og kørselsrapporter og holdetid
c) Alarm og meldingsstatus d) Fencing og korridor
Der kan være nogle variationer i forhold til tilgængelig funktionalitet for de forskellige produkter/tjenester.

7.1.1 Administration
Kunden skal selv administrere sine objekter og data på www.gpslocation.com. Ved almindelig support og forespørgsler anvender kunden online vejledning og GPSL hotline. Tidskrævene støtte der tager form af undervisning eller fejlretning faktureres til gældende timepris. GPSL kan efter aftale bistå med registreringer og ajourføring af informationer indenfor normal arbejdstid, mandag til fredag fra kl. 08.00 til 17.00

7.2 Hvis kunden har valgt GPSL Alarm overvågning gælder følgende.
Positioneringssystemet overvåges 24 timer i døgnet af kontrolcentraler godkendt af Rigspolitiet.


8. GPSL Data aftale
Ved installation af en positionerings enhed giver Kunden samtykke til, at positioneringsdata indhentes og lagres på GPSL server. Kunden får eget brugernavn/password for behandling af disse data.
Kunden er forpligtet til at informere alle implicerede parter, som måtte falde under positioneringsaftalen - dette gælder også ved udlån af objekter med GPS enhed installereret. Kunden skal selv sørge for at indhente tilladelse fra alle implicerede parter, som omfattes af data aftalen i.h.t. persondataloven, "Lov om behandling af personoplysninger".

9. Ansvar og begrænsninger
a) Hvis udstyr leveret og behandlet af GPSL af årsager, der ligger udenfor GPSL's herredømme og kontrol ikke virker, er GPSL ikke erstatnings-pligtig. Det samme gælder i tilfælde af at ansatte i tjeneste eller andre som udfører opgaver for GPSL ved simpel uagtsomhed er kommet til skade ved at sætte systemet/udstyret ud af drift.
b) GPSL er uden ansvar hvis GPS enheden er sat ud af funktion ved påvirkning udefra.
c) GPSL kan ikke stilles til ansvar hvis GSM/GPRS enheden befinder sig udenfor dækning, eller ved fejl hos teleleverandøren. GPSL kan ikke stilles til ansvar hvis GPS systemet sættes ud af drift.
d) GPSL kan ikke stilles til ansvar ved indirekte skade eller følgeskade som f.eks. produktionsbortfald eller anden indtægtstab.
e) GPSL kan ikke stilles til ansvar for skade, tab eller forsinkelser som følge af force majeure som krig eller krigslignende situation, strejke, lockout, boykot, blokade, naturkatastrofe eller andre forhold som er udenfor GPSL's kontrol. Dette gælder også selv om GPSL skulle være part i eller offer for sådanne hændelser.
f) GPSL kan ikke stilles til ansvar for eventuelle krav som følger af
regler/afgørelser/retningslinjer givet af myndigheder, teleselskaber og/eller IT og Telestyrelsen rettet mod kundens brug af udstyret.
g) GPSL kan når som helst sætte tjenesten ud af funktion, hvis dette er nødvendigt pga. service, eftersyn eller reparation af systemet. Service.
osv. skal udføres så hurtigt som muligt, således at systemet igen kommer i funktion.
h) Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, er GPSL ikke ansvarlig for opfølgning, hvis der ikke opnås kontakt med Kunden på de opgivne telefonnumre.
i) GPSL's ansvar er under alle omstændigheder begrænset til selskabets gældende skadeforsikring.
j) GPSL kan ikke stilles til ansvar hvis GPS enheden er indleveret til
service.
k) Vælger kunden selv at installere GPS trackere skal dette foretages af elektronik eller automekanikere for at udstyret er dækket af garantien.

 

10. Ændring af aftalen
Enhver ændring eller tillæg til denne aftale skal være skriftligt samt dateret og underskrevet af begge parter for at være gyldig.

 

11. Tavshedspligt
GPSL og selskabets ansatte skal bevare tavshed om alle forhold omkring driften af GPSL, herunder alle Kunde- og objektoplysninger.

12. Tvister
Aftalen skal være underlagt dansk ret og afgøres ved Sø- og Handelsretten i København

13. Ankeloven
Denne aftale gør ingen indskrænkninger i forbrugernes rettigheder efter gældende lov.

 

14. Garanti
GPS Location tilbyder 2 års garanti på GPS enheder og der kan tilkøbes garanti op til 5 år pr GPS enhed

GPS LOCATION APS | Rådalsvej 41 | 4040 Gundsø | Tlf: +45 31 228 800 | info@gpslocation.com | CVR nr.: 27415946
gps_invironmentMsg